Het wedstrijdreglement van de recreantencompetitie

Het algemeen reglement

horizontal rule


1.            Waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie/wedstrijdleider.

2.            Het uitgangspunt voor het handhaven van dit reglement is “Sportiviteit”.

3.            Begin- en eindsignaal van de wedstrijd wordt door de wedstrijdleiding gegeven.

4.            Er wordt gespeeld om drie sets met een maximale speeltijd van 55 minuten, bij het eindsignaal staakt de wedstrijd en is de dan bereikte stand de eindstand.

5.            Het eerst genoemde team op het wedstrijdformulier begint met de opslag, het andere team heeft het recht om de veldhelft te kiezen.

6.            Voor zover niet anders in dit reglement bepaald gelden de NEVOBO-spelregels.

7.            Er zal worden gespeeld volgens rallypoint-systeem. Dus elke fout zal 1 punt opleveren voor de tegenstander. Het team dat het punt krijgt krijgt cq behoudt de service.

8.            Een netservice is geen foute service, de bal mag dus het net raken bij de service.

9.            Met de voet mag men de middellijn raken, maar niet overschrijden.

10.        De bal mag niet met de voet worden gespeeld.

11.        Een set wordt gewonnen door het team die het eerst 25 punten heeft behaald (twee punten verschil hoeft dus niet)

12.        Indien een set niet is beëindigd, dan geldt de stand op het moment van het eindsignaal, het punt hoeft dus niet te worden uitgespeeld.

13.        Er is maar één time-out (30 seconden) per set per team toegestaan, in de derde set zijn geen time-outs toegestaan.

14.        Het is toegestaan om tijdens de wedstrijd te wisselen, er mag ook worden "ingedraaid".

15.        Het invallen van een of meerdere spelers  is toegestaan, er dient wel rekening te worden gehouden met de sterkte van de invaller in relatie met de sterkte van het team. Indien de tegenstander bezwaar heeft tegen de invaller(s) dan moeten beide teams proberen om tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt beslist de wedstrijdleiding.

16.        De scheidsrechter heeft het recht om bij wangedrag van een speler(ster), hem of haar van het veld te verwijderen.

17.        Elk team dient op tijd aanwezig te zijn voor de te spelen wedstrijd of het fluiten/tellen daarvan.

18.        Als de aangewezen scheidsrechter en/of teller niet aanwezig is, kan 1 punt in mindering gebracht.

19.        Bij het niet opkomen van een team is de wedstrijd verloren met 3 maal 10-25. De wedstrijd kan ook op een andere tijdstip en/of plaats gespeeld worden, dit in overleg met beide teams en de wedstrijdleiding. Indien de wedstrijd op een andere tijd/plaats gespeeld wordt dan geldt uiteraard de daar bereikte eindstand.

20.        Indien een team niet kan spelen op de geplande tijd dan moet men dit zo spoedig mogelijk melden bij de wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding zal proberen om de wedstrijd te verplaatsen. Indien een team de afmelding niet op tijd gedaan heeft dan is men de wedstrijdleiding 2 consumpties verschuldigd.

21.        Na afloop van de wedstrijd dient het wedstrijdformulier door de scheidsrechter en beide aanvoerders ondertekend te worden. Eventuele protesten kunnen op het wedstrijdformulier worden vermeld.

22.        De teams dienen zelf het speelveld op te bouwen en af te breken, dus beide teams die de eerste wedstrijd spelen bouwen de netten op, plaatsen de scheidrechterstoel en de tafel/stoel van de teller met scorebord. De wedstrijdleiding zorgt dat de wedstrijdformulieren op de tellertafels komen. Beide teams die de laatste wedstrijd van de avond spelen ruimen het speelveld en toebehoren op en zorgen dat de wedstrijdformulieren bij de wedstrijdleiding komen.
Vele handen maken licht werk!